Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Blijmoedig 2023

1. Intakegesprek
1.1.Tijdens het intakegesprek met de therapeut, worden de   hulpvraag en de situatie van het kind besproken. Het intakegesprek duurt maximaal 60 minuten, hier zijn kosten aan verbonden. Het kind is hierbij in principe niet aanwezig. In overleg kunnen we ervoor kiezen om het kind wel aanwezig te laten zijn, mits dit in het belang van het kind is en bijdraagt aan het welzijn van het kind. Doorgaans hangt dit af van de problematiek en de leeftijd van het kind.

1.2. Wanneer beide partijen overeenkomen dat kunstzinnige therapie aansluit, zal de behandeling gestart worden. Het aantal sessies zal worden afgesproken en/of in nauw overleg gedurende de behandeling worden afgestemd.

2. De behandeling
2.1. Kunstzinnige therapie heeft een gemiddelde duur van 4 maanden en een gemiddelde omvang van 12 tot 15 sessies (uitzonderingen daargelaten), waarbij de praktijk (Blijmoedig, Sint Jorisveld 1, 2023 GD, Haarlem) doorgaans één uur per week wordt bezocht.

2.2. De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2.3. De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de ouder(s)/verzorger(s) beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.

2.4. Tijdens de behandeling wordt met verschillende materialen gewerkt. Schade aan kleding en/of schoeisel is voor eigen risico. Aangeraden wordt om tijdens de therapie kleding te dragen die vuil mag worden en/of mag beschadigen. Er zijn schorten beschikbaar echter de therapeut zal een kind niet dwingen deze aan te trekken.

2.5. Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn, zoals aanwezig in het medisch dossier van arts, specialist of andere hulpverlener(s), kan nadelige gevolgen hebben voor het therapieproces. In dit geval zijn ouder(s)/verzorger(s) hier zelf verantwoordelijk voor.

3. Evaluatiegesprekken
3.1. Doorgaans vindt er tussentijds, na ongeveer 6 sessies een tussenevaluatie plaats. In dit gesprek wordt gekeken naar de voortgang m.b.t. de hulpvraag en worden doelen in overleg eventueel bijgesteld.

3.2. De therapie wordt afgesloten met het voeren van een eindevaluatiegesprek met ouder(s)/verzorger(s) nadat alle sessies zijn afgerond.

3.3. Bij het eindevaluatiegesprek wordt een verslag aangeleverd over het therapeutisch proces, met daarin de hulpvraag, de voortgang en een eventueel advies voor ouder(s)/verzorger(s).

4. Kosten
4.1. Een therapiesessie kost € 75,- inclusief materiaal en duurt 50 minuten. Het kennismakingsgesprek is gratis. Het intakegesprek kost € 75,-. Een eindevaluatiegesprek  kost € 75,- en duurt 60 minuten. Gesprek inclusief verslaglegging kost € 110,-. Een tussenevaluatiegesprek kost € 70,- en duurt gemiddeld tussen de 45 en 60 minuten.

4.2. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast per 1 januari. De therapeut zal u hier een maand van tevoren schriftelijk van op de hoogte brengen. Dit geldt tevens voor reeds lopende behandelovereenkomsten.

4.3. Voor therapie of gesprekken op locatie wordt per sessie een extra bedrag van € 25,- in rekening gebracht bovenop de reguliere kosten.

5. Betaling
5.1. Elke maand ontvangt u een nota per e-mail. De nota wordt binnen 14 dagen voldaan op rekening NL22 RABO 0143 0818 37 ten name van Y.C.M. Rozemeijer, Haarlem.

5.2. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de ouders(s)/verzorger(s) van de cliënt een betalingsherinnering met wederom een betalingstermijn van 14 dagen. Wordt deze betalingstermijn overschreden dan wordt bij de volgende betalingsherinnering een bedrag van € 7,50 excl. btw extra in rekening gebracht.

5.3. Voldoen ouder(s)/verzorger(s) binnen 7 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar/hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de therapie per direct stop te zetten totdat ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

5.4. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de ouder(s)/verzorger(s)

6. Bescherming, vertrouwelijkheid en omgang met informatie.
6.1. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Te allen tijde is de privacy van de cliënt gewaarborgd.

6.2. Dossiers worden zodanig bewaard dat ze ontoegankelijk zijn voor derden.

6.3. Ten behoeve van de therapie kan een casus worden ingebracht bij intervisie/supervisie.

6.4. In evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) wordt er rekening gehouden met de privacy van de cliënt.

6.5. De therapeut is gebonden aan de beroepscode.

6.6. Bij een echtscheiding wordt voor het starten van de behandeling altijd contact opgenomen met beide gezaghebbende ouders. Zij moeten beiden akkoord gaan met de behandeling.

6.7. Gezaghebbende ouders krijgen beiden dezelfde informatie over de behandeling en de voortgang van het kunstzinnig therapeutische proces van hun kind, vaak via mailcontact en in een eindverslaglegging.

6.8. Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.

6.9. Voor overleg met derden zoals een arts, school of instantie zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s).

7. Opzegging of afmelding
7.1. Bij verhindering dient de gemaakte afspraak 24 uur van tevoren te worden afgezegd. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet- annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening te brengen. De kosten voor een afspraak die te laat of niet is afgezegd zijn €50,-

7.2. De therapeut is bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer; 06- 45 2277 64. Mocht de therapeut niet aanwezig zijn, dan graag een bericht inspreken of app of sms sturen.